Terms & conditions

Terms & conditions

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. 1.1 Ondernemer:

    Cerramiento terrazas cristal
    Tinus van der sijdestraat 4a
    5161 CD Sprang Capelle
    Nederland
  2. 1.2 Consument: Iedere natuurlijke persoon die – niet handelend 

in de uitoefening van een beroep of bedrijf – een 

overeenkomst aangaat met de ondernemer, als omschreven 

in artikel 1.1 


1.3 Partijen: Ondernemer en Consument;

1.4 Opdracht/Overeenkomst: De Overeenkomst tussen 

Ondernemer en Consument betreffende levering van 

diensten, verrichten van werkzaamheden en/of levering van 

producten;

1.5 Meer- en minderwerk: door de consument gewenste 

toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het 

overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of 

inhouding op de overeengekomen aanneemsom.

1.6 Werkzaamheden: alle door Ondernemer ten behoeve van 

Consument uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen 

waartoe opdracht is gegeven en die door Ondernemer zijn 

aanvaard, alsmede alle daaruit voor Ondernemer

voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen.

1.7 Uurtarief: de vergoeding voor het verrichten van 

werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één 

persoon, inclusief btw.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 

aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen, 

overeenkomsten, verkopen en leveringen van Ondernemer, 

alsmede op alle overeenkomsten tot het verrichten van 

werkzaamheden door Ondernemer van welke aard dan ook. 

2.2 Wanneer in deze algemene voorwaarden wordt aangegeven 

dat een handeling schriftelijk dient te geschieden, wordt 

daarmee ook bedoeld per e-mail.

2.3 Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen Consument

en Ondernemer gesloten overeenkomst en deze 

voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

2.4 Indien en voor zover enige bepaling van de algemene 

voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, 

zullen de overige bepalingen van de algemene 

Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen 

zullen in dat geval in overleg een nieuwe bepaling vaststellen 

ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij 

zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde

bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 Het aanbod

3.1 Alle aanbiedingen van Ondernemer zijn vrijblijvend en geldig 

gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij schriftelijk 

anders wordt aangegeven. Ondernemer heeft het recht zijn 

aanbod te herroepen zolang het aanbod niet is aanvaard.

3.2 Afbeeldingen, tekeningen en specificaties van de door 

Ondernemer aangeboden producten zijn voor Ondernemer

niet bindend en hebben slechts tot doel een algemene indruk 

te geven van hetgeen Ondernemer te bieden heeft.

3.3 Ondernemer kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes 

worden gehouden indien de consument, naar termen van 

redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer 

gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de 

aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een 

kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten 

werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende 

gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod 

door de consument mogelijk te maken.

3.5 Het aanbod vermeldt wanneer Ondernemer met de 

werkzaamheden aanvangt, alsmede een indicatie van het 

moment van oplevering.

3.6 Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in 

de prijsvormingsmethode die Ondernemer voor de uit te

voeren werkzaamheden hanteert: aanneemsom of regie.

3.7 Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen partijen 

een vast bedrag overeen waarvoor Ondernemer de 

werkzaamheden verricht, inclusief BTW.

3.8 Bij de prijsvormingsmethode regie doet Ondernemer een 

nauwkeurige opgave van de prijsfactoren inclusief btw (o.a. 

uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). 

Ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie 

geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het 

noemen van een richtprijs.

3.9 De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische 

omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de 

ondernemer zelf en/of in zijn opdracht vervaardigd zijn, 

blijven eigendom van de ondernemer. Zij mogen niet zonder 

zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of 

getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming 

worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Als er 

geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden 

binnen 14 dagen na een daartoe door de ondernemer 

gedaan verzoek voor rekening en risico van de consument 

aan de ondernemer te worden geretourneerd.

3.10 De Consument staat in voor de juistheid en volledigheid van 

de door of namens hem aan Ondernemer opgegeven maten, 

eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens 

waarop Ondernemer zijn aanbieding baseert. Indien die 

gegevens niet juist of volledig blijken te zijn, heeft 

Ondernemer het recht om de aanbieding te wijzigen.

3.11 De in de documentatie van Ondernemer opgenomen prijzen, 

gegevens en/of specificaties zijn aan wijzigingen onderhevig 

en binden Ondernemer niet, tenzij deze gegevens en/of 

specificaties uitdrukkelijk tussen partijen zijn 

overeengekomen.

3.12 Een samengestelde prijsopgave verplicht Ondernemer niet 

tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen 

een Overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

3.13 Indien de aanbieding niet wordt geaccepteerd, heeft 

Ondernemer het recht de kosten verbonden aan het 

uitbrengen van de aanbieding aan Consument in rekening te 

brengen, mits hij de consument direct bij of na het vragen 

van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van 

deze verplichting en op de hoogte van deze kosten. 

Wanneer de ondernemer van deze mogelijkheid gebruik 

maakt en de consument de desbetreffende kosten 

heeft voldaan, gaan de bij de offerte behorende 

tekeningen over in eigendom op de consument, 

onverminderd het intellectuele eigendomsrecht van de 

ondernemer.

3.14 De aanbieding wordt gedaan onder de vooronderstelling van 

uitvoering onder normale bedrijfsomstandigheden.

3.15 Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij 

ontvangen gegevens, offertes en/of Overeenkomsten 

waarvan men weet of dient te weten dat deze van 

vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke 

plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij 

die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts 

gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. 

Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd 

indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van 

schriftelijke aanvaarding door Consument van het aanbod en 

het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg 

heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs 

elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het 

aanbod.

4.3 De inhoud en omvang van de opdracht wordt uitsluitend 

bepaald door de door Ondernemer in de offerte en de 

opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.

Artikel 5 Prijzen en Tarieven

5.1 Alle prijzen en tarieven van Ondernemer zijn in Euro’s, 

inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege 

worden opgelegd. 


5.2 Ondernemer is gerechtigd bij het verstrekken van de offerte 

dan wel voor aanvang van de opdracht een aanbetaling te 

verlangen ter grootte van maximaal 50% van het te 

verwachten factuurbedrag.

5.3 De door Ondernemer opgegeven prijs en termijn zijn bij 

benadering en dus nimmer als fatale termijn aan te merken, 

tenzij de Consument en Ondernemer uitdrukkelijk schriftelijk 

anders zijn overeenkomen. Indien de bij benadering 

opgegeven prijs met meer dan 20% wordt overschreden of 

dreigt te worden overschreden zal Ondernemer contact met 

de Consument opnemen teneinde deze kostenoverschrijding 

te bespreken. De Consument is in dat geval gerechtigd de 

Overeenkomst te beëindigden onder schadeloosstelling van 

Ondernemer van de reeds door Ondernemer verrichtte 

werkzaamheden.

5.4 Ondernemer is gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen die uit 

de wet voortvloeien door te berekenen aan de consument.

5.5 Ondernemer is gerechtigd andere prijsstijgingen van 

kostprijsbepalende factoren, die zijn ontstaan na het tot 

stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, 

aan de consument door te berekenen. Indien Ondernemer dit 

doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, 

heeft de consument het recht de overeenkomst te 

ontbinden.

5.6 Ondernemer is gerechtigd (verdere) uitvoering van de 

overeenkomst op te schorten tot het moment waarop de 

consument aan ondernemer laat weten of hij de 

prijsverhoging accepteert. Ontbinding van de overeenkomst 

op deze wijze geeft geen der partijen het recht op 

schadeloosstelling. Reeds uitgevoerd werk zal worden 

afgerekend tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

Artikel 6 Uitvoering van de Overeenkomst

6.1 Ondernemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en 

vermogen en overeenkomstig de eisen van goed 

vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment

bekende stand der wetenschap en techniek en de nodige 

zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van 

bestellingen van producten.

6.2 Ondernemer bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst 

wordt uitgevoerd.

6.3 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal 

worden uitgevoerd, is Ondernemer gerechtigd de aanvang 

van de Diensten die tot een volgende fase behoren uit te 

stellen totdat Consument resultaten van de daaraan 

voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.4 Ondernemer is gerechtigd de Overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren althans derden bij 

de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen.

6.5 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging 

van zaken, producten, informatie/data, documenten of 

programma’s die in het kader van de uitvoering van de 

Overeenkomst tot stand worden gebracht of gebruikt worden, 

gaat over op Consument op het moment dat deze in de 

feitelijke beschikkingsmacht van Consument of een 

hulppersoon van Consument worden gebracht.

Artikel 7: Verplichtingen van de ondernemer 

7.1 De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de 

bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. Het werk wordt 

verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders 

overeengekomen.

7.2 De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de 

daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, 

zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de 

uitvoering van het werk.

7.3 De ondernemer zal de consument wijzen op de hem 

redelijkerwijs kenbare en voor het werk relevante: 

a) onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; 

b) onjuistheden in de door de consument verlangde 

werkwijzen en constructies; 

c) gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk 

wordt verricht; 

d) gebreken in of ongeschiktheid van materialen of 

hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn 

gesteld; 

e) onjuistheden in de door of namens de consument 

verstrekte gegevens; al het voorgaande voor zover deze zich 

voor of tijdens de uitvoering van het werk aan de 

ondernemer openbaren en de ondernemer ter zake 

deskundig moet worden geacht.

Artikel 8: Verplichtingen van de consument 

8.1 De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het 

werk te verrichten.

8.2 De consument zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan 

beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen 

(zoals vergunningen en ontheffingen) en gegevens.

8.3 De consument verschaft de hem ter beschikking staande 

aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk 

benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas 

en water komen voor rekening van de consument.

8.4 De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te 

voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het 

werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig 

worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen 

vertraging ondervindt. Ontstaat er niettemin vertraging, dan 

dient de consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis 

te stellen.

8.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt 

vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het 

voorgaande lid, dient de consument de daarmee verband 

houdende schade en kosten aan de ondernemer te 

vergoeden, indien deze omstandigheden hem kunnen 

worden toegerekend.

8.6 De consument dient gebreken aan het werk binnen 

bekwame tijd nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs 

had behoren te ontdekken bij voorkeur schriftelijk of 

elektronisch aan de ondernemer te melden.

8.7 De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt 

door: – onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; –

onjuistheden in de door de consument verlangde 

constructies en werkwijzen; – gebreken aan de (on)roerende 

zaak waaraan het werk wordt verricht; – gebreken in 

materialen of hulpmiddelen die door de consument ter 

beschikking zijn gesteld; – onjuistheden in de door of namens 

de consument verstrekte gegevens;

Artikel 9: Meer – en minderwerk 

9.1 Bij de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ in de zin van 

artikel 3.7 kan de consument nadat de overeenkomst tot 

stand is gekomen meer- en minderwerk opdragen. Als de 

ondernemer het meer of minderwerk accepteert, mag hij de 

vermoedelijke datum van op- of aflevering als bedoeld in 

artikel 3.4 verlengen met de tijd die nodig is om de 

materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om 

het werk te verrichte03.n.

9.2 In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan 

de ondernemer alleen aanspraak maken op een verhoging 

van de prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewezen op 

de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de 

consument dit zelf reeds had moeten begrijpen.

9.3 Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% 

van de prijs van het werk wordt vooraf schriftelijk 

overeengekomen, behoudens in spoedeisende 

omstandigheden.

9.4 Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de 

aanspraken van de ondernemer respectievelijk consument 

op verrekening van meerwerk respectievelijk minderwerk

onverlet. Het bewijs van de opdracht rust in dat geval op 

degene die de aanspraak maakt.

Artikel 10 Levertijd en/of uitvoeringsperiode

10.1 Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief.

10.2 De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over

alle commerciële en technische details overeenstemming is

bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en

goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van 

Ondernemer, de overeengekomen (termijn)betaling is 

ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de 

uitvoering van de opdracht is voldaan.

10.3 Als er sprake is van:

a. andere omstandigheden dan Ondernemer bekend waren 

toen hij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt

de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die

Ondernemer, met in achtneming van zijn planning, nodig

heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit

te voeren;

b. meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd

met de tijd die Ondernemer, met in achtneming van zijn

planning, nodig heeft om de materialen en onderdelen

daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te 

verrichten;

c. opschorting van verplichtingen door Ondernemer wordt

de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die

hij, met inachtneming van zijn planning, nodig heeft om de

opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting

is komen te vervallen.

Behoudens tegenbewijs door Consument wordt de duur

van de verlenging van de levertijd of uitvoeringsperiode 

vermoed nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situatie 

als hiervoor onder a tot en met c bedoeld.

10.4 Partijen bepalen in de Overeenkomst de leveringstermijnen 

en –data alsmede de plaats en wijze waarop de Diensten 

worden geleverd en/of opgeleverd. De doorlooptijd van een 

opdracht is afhankelijk van diverse factoren en 

omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en 

informatie die Consument verstrekt en de medewerking van 

Consument en relevante derden. Genoemde 

leveringstermijnen gelden dan ook niet als fatale termijnen, 

tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn 

overeengekomen. In het geval van een (dreigende) 

overschrijding van een (leverings)termijn zullen Partijen zo 

spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende 

maatregelen te nemen.

10.5 Consument is gehouden alle kosten die Ondernemer

maakt of schade die Ondernemer lijdt als gevolg van een

vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode, zoals vermeld

in lid 3 van dit artikel, te voldoen.

10.6 Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft

Consument in geen geval recht op schadevergoeding

of ontbinding. Consument vrijwaart Ondernemer voor

eventuele aanspraken van derden als gevolg van 

overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

Artikel 11: Levering en risico-overgang

11.1 Levering vindt plaats op het moment dat Ondernemer de

zaak ter beschikking stelt aan Consument en aan 

Consument heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter 

beschikking staat.

11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan 

de ondernemer kenbaar heeft gemaakt, tenzij uitdrukkelijk 

anders is overeengekomen.

11.3 De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op 

het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan 

hem ter hand worden gesteld.

11.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten 

berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan 

de consument of een vooraf aangewezen en aan de 

ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11.5 Als sprake is van inruil en Consument in afwachting is van

levering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich

houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij Consument 

tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van 

Ondernemer. Als Consument de in te ruilen zaak niet kan 

leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de 

overeenkomst werd gesloten, kan Ondernemer de 

overeenkomst ontbinden.

Artikel 12: Op – of aflevering van het werk 

12.1 Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de 

consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en 

deze het werk heeft aanvaard;

12.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer: –

uiterlijk 14 dagen zijn verstreken nadat de ondernemer 

schriftelijk of elektronisch aan de consument heeft 

meegedeeld dat het werk is voltooid is en deze heeft 

nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden, tenzij 

de consument binnen die periode het werk schriftelijk 

gemotiveerd afkeurt; – de consument het werk (opnieuw) in 

gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming 

van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd 

wordt beschouwd. – de consument het werk niet goedkeurt 

op grond van kleine gebreken en/of ontbrekende onderdelen 

die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd 

en die de ingebruikname van het werk niet in de weg staan. 

De ondernemer is gehouden de gebreken zo spoedig 

mogelijk te herstellen dan wel de onderdelen na te leveren.

Artikel 13 aansprakelijkheid

13.1 Ondernemer is jegens de Consument aansprakelijk voor zijn 

toerekenbare tekortkoming. Voor zover nakoming niet reeds 

blijvend onmogelijk is, vindt dit lid slechts toepassing met 

inachtneming van de wettelijke regeling van verzuim van de 

schuldenaar.

13.2 De aansprakelijkheid van Ondernemer wegens toerekenbare 

tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen en/of uit 

hoofde van onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag dat 

volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Ondernemer

voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd 

met het eventueel door Ondernemer uit hoofde van de 

verzekering te dragen eigen risico, danwel tot maximaal het 

bedrag van de voor de uitvoering van de Overeenkomst 

bedongen vergoeding, waarbij in geval van 

duurovereenkomsten de bedongen vergoeding voor een jaar 

zal gelden.

13.3 De Consument is verplicht, tenzij zulks in verband met de 

omstandigheden niet van hem kan worden gevergd, in goed 

overleg Ondernemer de gelegenheid te geven binnen een 

redelijke termijn voor diens rekening tekortkomingen, 

waarvoor Ondernemer aansprakelijk is, te herstellen of de uit 

die tekortkomingen voortvloeiende schade te beperken of op 

te heffen onverminderd de aansprakelijkheid van 

Ondernemer voor schade ten gevolge van de 

tekortkomingen.

13.4 Een op grond van de voorgaande regels bepaalde 

schadevergoeding is niet van toepassing voor zover deze 

schadevergoeding in de gegeven omstandigheden naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, 

danwel de schade het gevolg is van opzet of bewuste 

roekeloosheid van Ondernemer.

13.5 De aansprakelijkheid van Ondernemer wegens toerekenbare 

tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst 

ontstaat in alle gevallen slechts indien Consument onverwijld 

en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een 

redelijke termijn ter zuivering van de toerekenbare 

tekortkoming wordt gesteld, en Ondernemer ook na die 

termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming 

van zijn verplichtingen, behoudens in geval van een blijvende 

toerekenbare tekortkoming. De ingebrekestelling dient een 

zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de

tekortkoming te bevatten, zodat Ondernemer in staat is 

adequaat te reageren.

13.6 Het recht van de Consument op schadevergoeding 

vermindert niet diens verplichtingen te betalen conform de 

opdracht.

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken

14.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of 

diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod 

vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van 

deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de 

totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke 

bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

14.2 Openbaart zich binnen 14 dagen na (op)levering een 

afwijking van hetgeen is overeengekomen, dan wordt 

vermoed dat het werk bij (op)levering niet aan de 

overeenkomst heeft beantwoord. In dat geval zal de 

ondernemer het gebrek kosteloos verhelpen, tenzij hij kan 

aantonen dat het werk ten tijde van de overeenkomst wel 

aan de overeenkomst beantwoordde. Het voorgaande laat 

onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden 

voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan 

blijven op grond van de wet.

14.3 Buiten de garantie en aansprakelijkheid vallen in ieder geval 

gebreken die optreden in, danwel geheel of gedeeltelijk het 

gevolg zijn van:

– gebreken aan het werk niet zo spoedig mogelijk nadat 

ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden 

kunnen worden, schriftelijk aan de ondernemer zijn 

gemeld; 

– gebreken het gevolg zijn van normale slijtage; 

– gebreken zijn veroorzaakt door een fout, 

onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument 

of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten 

komende oorzaken; 

– gebreken geen gevolg zijn van het werk; 

– gebreken het gevolg zijn van niet of onjuist uitgevoerd

onderhoud; 

– gebreken het gevolg zijn van installatie, montage, 

wijziging of reparatie door de consument of door 

derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de ondernemer; 

– de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen 

heeft voldaan.

Geen garantie wordt gegeven op:

– geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment 

van levering;

– het keuren en repareren van zaken van Consument;

– onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

14.4 Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn 

overeengekomen, is het bepaalde in dit artikel onverminderd 

van toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkende 

garantievoorwaarden.

14.5 Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is 

uitgevoerd, zal Ondernemer binnen redelijke termijn de 

keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of 

Consument crediteert voor een evenredig deel van de 

opdrachtsom.

14.6 Kiest Ondernemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren

van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van

uitvoering. Consument moet Ondernemer in alle gevallen 

hiertoe de gelegenheid bieden. Bestond de overeengekomen 

prestatie (mede) uit het bewerken van door Consument

aangeleverd materiaal, dan dient Consument voor eigen 

rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.

14.7 Voor rekening van Consument komen:

a. alle transport- of verzendkosten;

b. kosten voor demontage en montage;

c. reis- en verblijfkosten en reisuren.

Artikel 15 Overmacht

15.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de 

nakoming van de Overeenkomst door Partijen indien sprake 

is van overmacht.

15.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan 

weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, 

cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, 

brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van

gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, 

stakingen of werkonderbrekingen, import- of 

handelsbeperkingen en de omstandigheid dat door 

Ondernemers ingeschakelde derden zoals leveranciers, 

onderaannemers en transporteurs, of andere partijen 

waarvan Consument afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen 

aan hun verplichtingen

15.3 Ondernemer heeft het recht de nakoming van zijn 

verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is 

verhinderd zijn verplichtingen jegens Consument na te 

komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt 

Ondernemer zijn verplichtingen na zodra zijn planning het 

toelaat.

15.4 Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend 

onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke 

overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, is 

Ondernemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke 

ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Consument is in 

die gevallen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke 

ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van de 

verplichtingen dat nog niet is nagekomen door Ondernemer.

15.5 Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg 

van de overmacht, opschorting of ontbinding

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

16.1 Alle door Ondernemer geleverde zaken blijven eigendom van 

Ondernemer, tot op het moment dat de Consument volledig 

heeft voldaan aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens 

Ondernemer uit hoofde van enige met Ondernemer gesloten 

Overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten 

van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen terzake van 

het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke 

Overeenkomst daaronder begrepen.

16.2 Ondernemer kan de in het kader van de Overeenkomst

ontvangen of gegenereerde zaken, producten, 

vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden 

en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van 

Ondernemer onder zich houden, ondanks een bestaande 

verplichting tot afgifte, totdat de Consument alle aan 

Ondernemer verschuldigde bedragen betaald heeft.

16.3 Het is aan de Consument niet toegestaan beperkte rechten 

te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het 

eigendomsvoorbehoud van Ondernemer. Indien derden 

(beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het 

eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de 

Consument Ondernemer hiervan onverwijld op de hoogte 

stellen.

16.4 Nadat Ondernemer zijn eigendomsvoorbehoud 

heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. 

Consument staat Ondernemer toe de plaats te 

betreden waar deze zaken zich bevinden.

16.5 Als Ondernemer geen beroep kan doen op zijn 

eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn 

vermengd, vervormd of nagetrokken, is Consument

verplicht de nieuw gevormde zaken aan Ondernemer

te verpanden.

16.6 De Consument dient als een zorgvuldig schuldenaar om te 

gaan met alle zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud 

van Ondernemer vallen.

Artikel 17 (Tussentijdse) beëindiging / ontbinding

17.1 Een Overeenkomst gaat in op de datum voor de periode

zoals tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen en 

eindigt van rechtswege op de tussen Partijen

overeengekomen datum of op het moment dat de uitvoering 

van de Overeenkomst is voltooid.

17.2 Consument is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen 

of te annuleren, tenzij Ondernemer daarmee instemt. Bij 

instemming van Ondernemer, is Consument aan 

Ondernemer een direct opeisbare vergoeding verschuldigd 

ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de 

besparingen die voor Ondernemer uit de beëindiging 

voortvloeien. De vergoeding bedraagt minimaal 30% van de 

overeengekomen prijs.

17.3 Als Consument de overeenkomst wil ontbinden zonder dat 

er sprake is van een tekortkoming van Ondernemer en 

Ondernemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met 

wederzijds goedvinden beëindigd. Ondernemer heeft in dat 

geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals 

geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

17.4 Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde 

wordt de Overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke 

tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip 

waarop de Consument in staat van faillissement wordt 

verklaard, surseance van betaling aanvraagt of door 

beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins het vrije 

beheer over zijn vermogen of een deel daarvan verliest, 

tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze Overeenkomst

voortvloeiende verplichting als boedelschuld erkent.

17.5 Ontbinding van de Overeenkomst op grond van 

toerekenbare tekortkoming is alleen geoorloofd na een zo 

gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij 

een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de 

tekortkoming, tenzij anders bepaald in deze voorwaarden of 

anders is voorgeschreven in de wet.

17.6 Door de ontbinding worden over en weer bestaande 

vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Consument is in dat 

geval aansprakelijk voor alle door Ondernemer geleden 

schade.

17.7 In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen 

ongedaanmaking plaats van hetgeen Ondernemer reeds 

heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee 

samenhangende betalingsverplichting, tenzij Consument

bewijst dat Ondernemer ten aanzien van het wezenlijke deel 

van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Ondernemer

vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met 

hetgeen Ondernemer ter uitvoering van de Overeenkomst

reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met 

inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde 

onverminderd verschuldigd en worden op het moment van 

de ontbinding direct opeisbaar.

17.8 Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde 

van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven 

onverminderd van kracht na beëindiging van de 

Overeenkomst.

Artikel 18 De Betaling

18.1 Betaling van werkzaamheden en meerwerk vindt plaats 

binnen de in de factuur vermelde betalingstermijn door 

middel van overschrijving van het gehele bedrag op een door 

Ondernemer aan te wijzen rekeningnummer o.v.v. de naam 

van de Consument en factuurnummer en zonder

enige korting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

18.2 Indien geen betalingstermijn is overeengekomen of de 

betalingstermijn ontbreekt in de factuur, geldt een 

betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

18.3 Het recht van Consument om zijn vorderingen op 

Ondernemer te verrekenen of om de nakoming van zijn 

verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake 

is van surseance van betaling of faillissement van 

Ondernemer of de wettelijke schuldsanering op Ondernemer 

van toepassing is.

18.4 Aanmerkingen of klachten over verzonden facturen, nota’s 

en declaraties dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de 

betreffende factuur, nota of declaratie schriftelijk kenbaar te 

zijn gemaakt bij gebreke waarvan zij gelden als 

geaccepteerd. Dergelijke klachten schorten de verplichting 

tot betaling niet op.

18.5 Ondernemer is gerechtigd Consument tussentijds en/of op 

basis van voorschotten te factureren, te verrekenen dan wel 

zekerheid voor nakoming door Consument te verlangen.

18.6 Consument gaat akkoord met elektronische facturatie door 

Ondernemer.

Artikel 19 Niet Tijdige Betaling

19.1 De consument is in verzuim, zonder nadere 

ingebrekestelling, vanaf het verstrijken van de 

betalingsdatum. Na verstrijken van de betalingsdatum stuurt 

Ondernemer de consument een kosteloze 

betalingsherinnering, waarin hij de consument een nieuwe 

betaaltermijn stelt van tenminste 14 dagen na ontvangst van 

de herinnering. Tevens staan in de betalingsherinnering de 

gevolgen van niet tijdig betalen.

19.2 Als de consument na het verstrijken van de 

betalingsherinnering nog steeds niet heeft betaald, is 

Ondernemer gerechtigd rente in rekening brengen vanaf het 

verstrijken van de eerste betalingsdatum. Deze rente is gelijk 

aan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW.

19.3 Bij niet-tijdige betaling is Ondernemer gerechtigd de 

nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd 

opschorten.

19.4 Alle kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling 

en die op grond van de geldende wetgeving op de 

consument verhaald kunnen worden, komen ten laste van de 

consument.

19.5 Ondernemer heeft het recht zaken die zich nog onder 

Ondernemer bevinden onder zich houden wanneer 

Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, totdat 

Consument wel aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, 

ongeacht of de betalingsachterstand betrekking heeft op de 

zaken die Ondernemer nog onder zich houdt.

Artikel 20 Toepasselijk recht en formumkeuze

20.1 Op de Overeenkomst en alle Overeenkomsten die daaruit 

voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in 

de woonplaats van consument neemt kennis van geschillen, 

tenzij dit in strijd is met het dwingend recht

Search website

×